Om FournaisProdukterDownloadNyheder

Om Fournais
Profil
Salg- og leverings betingelser
Job og karriere
Ledige stillinger
Kontakt
Standardisering
IECs grundlæggelse
IECs historie

Standardiseringsarbejde for elektriske installationer og beskyttelse mod elektrisk stød
Som udvalgsdeltager under Dansk Standard er fournais a/s medansvarlig for den danske indflydelse på den internationale og europæiske standardisering vedrørende sikkerheden ved elektriske installationer:

  • sikkerhedsregler for udførelse af elektriske installationer, der forsynes ved nominelle spændinger til og med 1000 V vekselspænding eller 1500 V jævnspænding.
  • grundlæggende sikkerhedsregler for benyttelse af elektricitet

Som udvalgsdeltager er fournais a/s ligeledes medansvarlig for implementeringen af de udgivne europæiske standarder og harmoniseringsdokumenter på det elektrotekniske område, idet varetagelsen af de nationale sikkerhedsregler er underlagt Sikkerhedsstyrelsens ansvarsområde.
Udvalget fungerer således som koordineringsgruppe mellem standardiseringen og de lovgivningsbestemte nationale sikkerhedsregler, der jf. ovenfor, varetages af Sikkerhedsstyrelsen.
Udvalget har ligeledes til formål at fungere som ERFA-gruppe i sikkerhedsmæssige spørgsmål vedrørende elektriske installationer.

Standardiseringsarbejdets karakter og omfang

Arbejdet omfatter standardisering, bl.a. i samarbejde med Sikkerhedsstyrelsen, inden for området elektriske installationer og beskyttelse mod elektrisk stød, i udvalgte standardiseringskomiteer og arbejdsgrupper under IEC (International Electrotechnical Commission) og CENELEC (Comité Européen de Normalisation Electrotechnique.) i kraft af standardiseringsudvalget under Dansk Standard.
Deltagelsen i nationalt og internationalt standardiseringsarbejde tjener bl.a. følgende formål:

  • At sikre, at det høje danske niveau for Elektriske installationer og beskyttelse mod elektrisk stød bibeholdes og udbygges.
  • Opsamling af ekspertvidden i Danmark om standardisering og færdige standarder, herunder viden om baggrund og fortolkning.
  • I et vist omfang, at formidle denne viden til interessenter i Danmark.

Arbejdet forudsætter ekspertvidden inden for de respektive tekniske komiteer m.v., og medlemskab af de tilsvarende standardiseringsudvalg under Dansk Standard er obligatorisk.

Generelt om standardiseringsarbejde:
Standardiseringsudvalgets formål er at tilsikre det høje danske niveau for elsikkerhed bibeholdes og løbende udbygges.

Definitioner:
DS: Dansk Standard.
Det danske standardiseringsorgan, som koordinerer og er ansvarlig for al standardisering i Danmark. Der er for de enkelte komiteer etableret standardiseringsudvalg, som samarbejder om opgaverne.

CENELEC: Comité Européen de Normalisation Electrotechnique.
Det europæiske standardiseringsorgan for elektroteknisk standardisering. Alle EU-lande og tidligere EFTA-lande (EØS) er medlemmer og deltager i BT (Technical Board), som initierer nyt arbejde og godkender færdige standarder. Hvor det er muligt, arbejdes der efter mandater fra Europa-kommissionen. Efter visse direktiver, f.eks. Lavspændingsdirektivet, godkender Kommissionen de udgivne standarder og offentliggør lister over dem.
Underudvalg og internationale relationer er: CLC/TC 64; CLC/SR 64; CLC/SC 64A; CLC/SC 64B

IEC: International Electrotechnical Commission.
Verdensomspændende organisation, der udarbejder standarder, som parallelt eller efterfølgende i stort omfang anvendes i det europæiske arbejde i CENELEC.
Underudvalg og internationale relationer er: IEC/TC 64

Standardiseringsarbejde:
Standardiseringsarbejde udføres helt overvejende på baggrund af IEC og CENELEC's tekniske komiteer, hvor deltagerne optræder som eksperter inden for fagområderne. Som udvalgsdeltager optræder fournais a/s samtidig som repræsentanter for det respektive nationale standardiseringsudvalg.
Det betyder, at fournais a/s optræder i kraft af medlemskab af Dansk Standards standardiseringsudvalg og er underkastet de regler, der til enhver tid gælder og er beskrevet for disse udvalg. Dette gælder både for skriftlige bidrag og ved mødedeltagelse.
Som udvalgsdeltager under Dansk Standard, deltager fournais pt. i international tekniske komitearbejde, dvs. en arbejdsgruppe, hvor der i reglen udføres grundarbejde (permanente arbejdsgrupper) eller specielle undersøgelser (ad hoc-arbejds-gruppe). Deltagelse i en arbejdsgruppe er betinget af særlig dansk interesse for et emne og/eller særlig ekspertvidden.
I deltagelse i den aktuelle standardiseringskomité og i arbejdsgruppen, tilsikres en væsentlig dansk indflydelse på de løbende opgaver.

Deltagelse i udvikling af internationale- og europæiske standarder i tekniske komiteer og arbejdsgrupper:
Som overordnet princip deltages der i udviklingen af internationale og europæiske standarder for Elektriske installationer og beskyttelse mod elektrisk stød, dvs. elektrisk sikkerhed.
Da der udføres arbejde på flere internationale planer og i en stadig accelererende mængde, er det som regel ikke muligt at deltage i arbejdet over hele spektret. Derfor bliver der i standardiseringsudvalget løbende foretaget en prioritering, baseret dels på basis af standardiseringens stade inden for det aktuelle område, og dels på basis af den danske interesse i området, ud fra en evt. risikovurdering.
På baggrund heraf tilsikres en væsentlig dansk indflydelse på de løbende opgaver.

Hvordan tilvejebringes den internationale standardisering fra dansk side:
Ved stemmeafgivelse til standardiseringsforlag sikres, at det høje niveau for elsikkerhed i Danmark bibeholdes og løbende udbygges.

Indstilling til afgivelse af dansk stemme:
Hvor det er muligt afgives indstilling fra Dansk Standard (DS), med kopi til Sikkerhedsstyrelsen, om afgivelse af dansk stemme ved afstemninger om internationale og europæiske standarder.

DS har stemmeret og -pligt på følgende måde:

For IEC skal der afgives stemme til alle afstemningsforslag, hvis en aktiv status som P medlem i den pågældende komité skal bevares (P = participant).
Ellers foretages en nedrykning til O medlem (O = observer), hvor muligheden for indflydelse bliver beskåret.

For CENELEC er der generel stemmepligt.

For det aktuelle komitéområde, opretholdes P-medlemskab, og stemmepligten til CENELEC efterleves.
Alle stemmeafgivelser vedrørende IEC og CENELEC på opgaver inden for de aktuelle områder, udarbejdes og afleveres inden for de givne terminer.

Rådgivning og besvarelse af forespørgsler:
Det er vigtigt, at offentligheden har mulighed for information om elsikkerhed, dvs. elektriske installationer og beskyttelse mod elektrisk stød. Denne information og Rådgivning giver firmaet fournais a/s vederlagsfrit i forbindelse med skriftlige og mundtlige henvendelser vedrørende gældende (europæiske) standarder i forbindelse med fournais' salg og konstruktion af elektriske installationer, eller i forbindelse med komponentleverancer fra firmaet fournais a/s.
Dog giver firmaet fournais a/s information og Rådgivning mod vederlag i forbindelse med besvarelse af forespørgsler om standarder, herunder fortolkningsspørgsmål, indenfor relevante område, såfremt der ikke er tale om salg og konstruktion af elektriske installationer foretaget firmaet fournais a/s, eller hvor rådgivningen ikke er i forbindelse med komponentleverance fra fournais a/s.
Forespørgsler besvares telefonisk eller skriftligt alt efter forespørgslens karakter.
Der er dog kun mulighed for henvendelse omkring ovenstående inden for normal arbejdstid på alle hverdage.
Der foretages ikke registrering af henvendelser og besvarelser med hensyn til antal og art.
Skriftlig korrespondance vedrørende forespørgsler arkiveres, men stilles ikke til rådighed for offentligheden.
Det samlede antal besvarede forespørgsler rapporteres ikke i form af kvartalsrapporter etc. til tredjemand.
Vederlagsfri Rådgivning og information, såvel som Rådgivning og information mod vederlag foretages kun iht. fournais a/s' almindelige salgs- og leveringsbetingelser Stand:01/2004, der frit kan hentes ned på nærværende Internet site.

Choose language:
PÃ¥ Dansk
In English
Aus Deutsch


Nyheder:
01-07-2013
Banedanmark - Rådgivende ingeniørydelser
21-07-2012
FOURNAIS ENERGI - Rådgivende Ingeniører, FRI